Beschermd wonen

Beschermd Wonen is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De voorziening is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Via Beschermd Wonen krijgen zij een woonruimte binnen een instelling waar zij – onder toezicht en begeleiding – kunnen werken aan:

  • Het psychisch en psychosociaal functioneren.
  • De stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld.
  • De zelfredzaamheid en participatie.
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijk overlast.
  • Het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

Rol van ZVH

Vanwege de vaak complexe zorgvraag is dit onderdeel van de WMO niet gemeentelijk maar regionaal geregeld. De uitvoering voor Noord- en Midden-Limburg ligt (met uitzondering van de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep) bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Het ZVH beoordeelt de meldingen die bij Beschermd Wonen binnenkomen. Op verschillende leefgebieden kijkt het ZVH naar de eigen kracht en de beperkingen van de burger. Het ZVH ondersteunt ook de lokale teams als die vermoeden dat een burger is aangewezen op een vorm van Beschermd Wonen.

Aanmelden

Iemand kan zichzelf aanmelden voor een voorziening Beschermd Wonen. Daarnaast kan een derde – bijvoorbeeld een betrokken zorgaanbieder – een melding doen. Gebruik hiervoor onderstaande link.

aanmeldformulier beschermd wonen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: https://www.venlo.nl/beschermd-wonen

over tarieven zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23557.html

Beschermd Wonen is telefonisch bereikbaar onder nummer:  14077 (kies optie 1).
Bereikbaarheid per telefoon: iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur.


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"