Aanpak Top-X Limburg Noord

Top-X is een lijst (samengesteld door gemeente, politie en Openbaar Ministerie) van namen van personen en/of groepen welke overlast en/of criminaliteit veroorzaken, waaronder woninginbraken, geweldsdelicten, straatroven, druggerelateerde delicten. Dit crimineel gedrag heeft een grote impact op de slachtoffers en brengt bovendien grote maatschappelijke kosten en gevoelens van onveiligheid met zich mee.

De personen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerkt zich veelal door een complexe meervoudige problematiek op verschillende aspecten van hun leven.

Rol van het ZVH

Het Zorg en Veiligheidshuis speelt een belangrijke rol in de aanpak van vermindering van de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. Het Zorg en Veiligheidshuis voert de regie over de betreffende Top-X casus en stelt in samenwerking met de betrokken ketenpartners een sluitend plan van aanpak op.

Om een gedragsverandering van een geprioriteerd persoon (Top-X) te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverlenings- en/of justitieel traject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden.

Betrokken partners

Betrokken partners bij een Top-X aanpak kunnen zijn gemeenten, politie, Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, verslavingszorg, penitentiaire inrichting, reclassering, maatschappelijke opvang en overige zorginstanties.

Aanmelden

Uitsluitend gemeente, politie of Openbaar Ministerie kan iemand aanmelden voor Top-X.


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"